15 Jun

Rdinator Tienerschool Schaarbeek Jobs Vacance à Sint Goedele Brussel Anderlecht

Position
Rdinator Tienerschool Schaarbeek
Company
Sint Goedele Brussel
Location
Anderlecht BRU
Opening
15 Jun, 2018 30+ days ago

Sint Goedele Brussel Anderlecht urgent position suivante pour Rdinator Tienerschool Schaarbeek. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Rdinator Tienerschool Schaarbeek Jobs Vacance à Sint Goedele Brussel Anderlecht Jobs Détails:

Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele Brussel rekruteert een enthousiast team van leerkrachten om de opstart van deze beide Tienerscholen goed voor te bereiden. De Tienerschool brengt leerlingen van de 3e graad lager en de eerste graad secundair samen in één doorlopende leerlijn. Aan de hand van 4 schooleigen leerlijnen bereiden we elke jonge tiener voor op een bewuste studiekeuze voor de 2e graad secundair. Daartoe focust de Tienerschool op: · communicatie; · zelfsturing; · talentontdekking; · samenwerking. Leerlingen doorlopen een kerncurriculum met de basisleerstof, een thematisch curriculum waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, en een persoonlijk curriculum met ruimte voor differentiatie, verkenning, remediëring en uitbreiding.
Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van bachelor of master en over een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Je bezit bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing. Een ruime onderwijservaring vormt zeker een meerwaarde. **Jobgerelateerde competenties** · organisatorische competenties: infoavonden, studiekeuzebeurzen en inschrijvingsmomenten mee organiseren; · beleidsmatig overleg voorbereiden, voorzitten en de opvolging op zich nemen; · strategische planning; · de toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels controleren · de veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken; · pedagogische methodieken toepassen; · basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …); · de ouders en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind; · het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...); · het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...); · schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten; · leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...; · pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren; · leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen; · deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling; · informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...). Je profiel komt in zeer grote mate overeen met de hierboven beschreven competenties en je kan helder formuleren op welke punten er voor jou nog positieve evolutie mogelijk is.

 • De kwaliteit van het onderwijs bewaken
 • De nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven (opvoeders, interim lesgevers, ...)
 • De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen
 • Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling
 • Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
 • Het onthaal en de opvang van leerlingen of studenten in de onderwijsinstelling organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, internaat, ...)

 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn

Voor het volgende schooljaar bieden wij je een stevig omkaderde opleiding tot expert-leerkracht voor de Tienerschool. De opleiding start met een tweedaagse vorming eind augustus. Daarna werk je samen met je collega’s tijdens masterclasses, workshops en ontwikkelmomenten concrete thema’s voor de Tienerschool uit en verfijn je het draaiboek in detail. Bij positieve evaluatie heb je vooruitzicht op tewerkstelling in de Tienerschool van Anderlecht en/of Schaarbeek. ***Je beseft dat het programma van de Tienerschool staat of valt met het engagement van de leerkrachten. Een voltijdse tewerkstelling in de Tienerschool betekent dat je 38 uren aanwezig bent op de school en dat die tijd bestaat uit: les geven, overleg met collega’s, voorbereidingswerk, (schoolinterne) professionalisering en verbeterwerk, gesprekken met ouders en schoolpartners, prospectie,...***


Emploi Vacancy liés à Rdinator Tienerschool Schaarbeek: