22 Apr

Gebiedsregisseur Energie Jobs Vacance à Provincie Vlaams Brabant

Position
Gebiedsregisseur Energie
Company
Provincie Vlaams Brabant
Location
VBR
Opening
22 Apr, 2018 28 days ago

Provincie Vlaams Brabant urgent position suivante pour Gebiedsregisseur Energie. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Gebiedsregisseur Energie Jobs Vacance à Provincie Vlaams Brabant Jobs Détails:

Wat verwachten we van jou?

De coördinatie opnemen van ons nieuwe strategisch project ‘Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig

Pajottenland’.

Korte projectbeschrijving

De Provincie Vlaams-Brabant, negen Pajotse gemeenten, Pajopower vzw en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

vzw willen de handen in elkaar slaan om samen met burgers, landbouwers, verenigingen en bedrijven werk te maken van

een klimaatbestendig Pajottenland. De verschillende partners wensen een overkoepelende gebiedsvisie te ontwikkelen voor

de regio. In deze visie komen hernieuwbare energie, leefbare dorpen en een open ruimte, aangepast aan

klimaatverandering, samen. Op basis van deze visie worden concrete projecten uitgevoerd.

Opzet van het project is om beleidsmakers, burgers, landbouwers, bedrijven en verenigingen de komende drie jaar rond de

tafel te brengen om samen werk te maken van ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking en klimaatadaptieve

open ruimte. Door het verkennen en initiëren van concrete samenwerkingen willen we ook een aantal concrete ingrepen en

acties opstarten, bijvoorbeeld de oprichting van een ‘klimaatfonds’, het opstarten van een coöperatief energieproject of de

versterking van het fijnmazige groen-blauwnetwerk dat vanuit de open ruimte doorloopt tot in de dorpskernen.

We zoeken iemand die

 • een sterke band met en/of interesse heeft in het Pajottenland én in hernieuwbare energie.
 • uitdagingen en ambities van verschillende actoren kan vertalen naar een geïntegreerde aanpak, concrete projecten en
acties.

 • organisatorisch sterk is: een project vorm geven, een visie opbouwen, een actieplan, de fasering en de timing uitwerken.
 • graag de toer op gaat: met organisaties en mensen praten, overtuigen, participatieve acties opzetten,
communicatie-initiatieven uitwerken, events organiseren …

 • kennis heeft van ruimtelijk beleid: wat zijn onze ruimtelijke uitdagingen en hoe dit vertalen in een ruimtelijke visie en taal
die mensen begrijpen.

Jouw takenpakket omvat onder andere

 • de algemene coördinatie en aansturing van het strategisch project.
 • het inventariseren van het ruimtelijk beleidskader, lokale visies, betrokken actoren en het inzetbaar instrumentarium.
 • een visie, een actieplan, de fasering en de timing uitwerken voor de realisatie van de beoogde mijlpalen en de realisaties
op het terrein.

 • de voorbereiding, de praktische coördinatie, het bijeenroepen en de verslaggeving van het dagelijks bestuur en de
werkgroepen, de politieke terugkoppeling en de coalitievorming.

 • organiseren van voorbereidend intern overleg met de partners (vb. verschillende betrokken provinciale diensten).
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor professionelen die bij het project betrokken zijn/worden (partners, investeerders,
besturen, administraties, …).

 • een communicatiestrategie uitwerken voor het project, zowel intern (tussen de partners) als extern (bewoners, ruime
bevolking) en dit in samenwerking met de communicatiediensten van de partners.

 • actief zoeken naar, aanvragen van en opvolging van mogelijke subsidiëring via diverse kanalen (Europees, Federaal,
Vlaams, Provinciaal,…) voor het project.

 • bewaken van de voortgang van het proces, de projectdynamiek, de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten of
overeenkomsten voor uitvoering van deelprojecten tussen de partners en eventueel andere actoren.

 • de rapportering in het kader van de voortgang van het project aan departement Omgeving en aan de projectpartners.
Competentieprofiel:
 • Je hebt een masterdiploma. Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor deelname (opname wervingsreserve
onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma).

 • OF
 • Je hebt 5 jaar beroepservaring op het vlak van ruimtelijke planning, project- en procesmanagement van complexe,
geïntegreerde projecten.

 • Je bent goed in het leggen van nieuwe contacten in functie van het project.
 • Je bent in staat om op basis van een grondige analyse van alle relevante aspecten, standpunten in te nemen en de
consequenties daarvan in te zien en je kan anderen overtuigen op basis van goed onderbouwde argumenten en door

overleg aan te gaan.

 • Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke planning en kan deze vertalen in de praktijk.
 • Je bent in staat eigen toekomstgerichte ideeën uit te werken en deze in een bredere context en in een ruimer
langetermijnperspectief te plaatsen, rekening houdend met standpunten van verschillende actoren en stakeholders.

 • Je kan zonder probleem de toegewezen projecten organiseren m.b.t. de benodigde acties, tijd en middelen.
 • Je kan met alternatieve ideeën en creatieve oplossingen voor de dag komen.
 • Je bent een gemotiveerde teamspeler en kan in groep werken.
 • Je bent in staat om initiatieven te nemen om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen.
 • Je kan je ontwikkelen binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
Aanbod:
 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3046,98 en € 4741,30.
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3528,09 en € 4915,61.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 4706,44 en € 5048,09.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies

hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor

maximaal 15 jaar worden aangerekend.

 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.
 • Het provinciehuis is rolstoeltoegankelijk.
Procedure:
Indien je beschikt over een masterdiploma zal de selectie bestaan uit een schriftelijke proef op 4 juni 2018 en een

mondelinge proef op 27 juni 2018.

Indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over vijf jaar relevante beroepservaring zal je in eerste instantie in

mei 2018 een niveautest afleggen en indien je geslaagd bent, sluit je aan bij bovenstaande data van de schriftelijke en

mondelinge proef.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 14 mei 2018 je kandidatuur, je

relevante beroepservaring en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet

om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang

je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn

belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Contact:
Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be

Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen

met Katrien Putzeys, diensthoofd ruimtelijke planning, 016-26 75 07, katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be


Emploi Vacancy liés à Gebiedsregisseur Energie:

26Apr

Gebiedsregisseur Energie Jobs Vacance à Provincie Brabant Kessel-Lo. Provincie Brabant Kessel-Lo ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Gebiedsregisseur Energie. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 26 Apr, 2018. De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse contractuele gebiedsregisseur energie (bestuurssecretaris projectcoördinator) via werving.... ... Cotinue lecture -->


27Apr

Gebiedsregisseur Energie Jobs Vacance à Provincie Vlaams Brabant Kessel-Lo. Provincie Vlaams Brabant Kessel-Lo ouverture grande opportunité de carrière et l'emploi vacance pour la position de Gebiedsregisseur Energie. Ce emplois vacance sera ouvert de nouveaux emplois à partir demandeur avait 27 Apr, 2018. * Algemene coördinatie en aansturing van projecten * Inventariseren van het ruimtelijk beleidskader, lokale visies, betrokken actoren en het inzetbaar... ... Cotinue lecture -->